FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधाहरु के के हुन ?

- यस गाउँपालिकाबाट दिने सेवाहरु सम्बन्धमा नागरिक वडापत्रमा उल्लेख सबैले देख्न पढ्न सक्ने स्थानमा राखिएको छ |

वडा पदाधिकारी