FAQs Complain Problems

नयाँ व्यवसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब, सम्बन्धित फाटका कर्मचारी लाग्ने समय-
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ मा उल्लेख भएबमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निबेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
३) विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस
४) २ प्रतिफोटो
५) घर बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि
६) आफ्नै घर टहरा भए चा.लु. आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको
७) स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरि ब्यबसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको ब्यबसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रक्रिया: 

१) निबेदन सहितको तोकिएको कागजात पेश गर्ने
२) वडा अध्यक्ष/ वडा सदस्य/ वडा सचिबले सम्बन्धित फाटमा तोक आदेश गर्ने
३) निबेदन दर्ता गर्ने
४) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
५) चलानी गरि निवेदकलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने

वडा पदाधिकारी